93 894 07 13
Escola Maria Ossó, Ramón Dalmases 2-10, 08870 Sitges

1. La nostra recepta

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

icon-black2

FONAMENTS DE L’ESCOLA MARIA OSSÓ. LA NOSTRA RECEPTA

Entenem la nostra  escola com a comunitat viva i espai de convivència on integrem tots els seus membres i els mirem, respectem i reconeixem en les seves diferències, pilar que sosté la pau a la nostra comunitat.

Tan sols un cor agraït pot aprendre.

 

 

Som un centre on es raona, es discuteix i es treballa amb la voluntat de formar persones competents per a la vida.

Partim d’una mirada integral cap a l’infant i l’acompanyem en el desenvolupament de totes les seves intel·ligències. Fomentem la metacognició o altrament dit autoreflexió i consciència dels propis processos d’aprenentatge, a partir de reflexionar en el què, com i per què aprenem.

Desplegant la nostra identitat i establint bons vincles garantim l’aprenentatge com a procés dinàmic enfocat cap al futur.

Estem oberts a tots els contextos familiars i culturals així com als canvis tecnològics i científics que es produeixen a la nostra societat. Potenciem el pensament crític a partir de l’anàlisi, la reflexió i el debat en relació a aquests canvis.

PROPÒSITS ENVERS LA COMUNITAT EDUCATIVA

– EN RELACIÓ A L’ALUMNAT

Volem que els nostres alumnes adquireixin un coneixement ampli i profund de si mateixos, amb capacitat per a prendre decisions adequades, per a resoldre problemes i treballar en equip. Tanmateix, que siguin coneixedors dels seus estats emocionals i de les seves pors, de les seves capacitats i limitacions, així com de les seves conquestes. Emfatitzem que esdevinguin éssers socials compromesos.

– EN RELACIÓ A LES FAMÍLIES

Desitgem enriquir els vincles amb un sentit de comunitat educativa, creant una connexió positiva família – escola. Brindem oportunitats de participació significatives a la comunitat i de confiança en els professionals de l’educació. També orientem a la família sobre el procés educatiu amb la finalitat de col•laborar en el procés formatiu de l’alumne.

– EN RELACIÓ ALS MESTRES I EDUCADORS

Creem el clima i les circumstàncies adients al grup que afavoreixin coneixement compartit, acceptació de les diferències com a factor de creixement, l’error com a oportunitat d’aprenentatge, establint dinàmiques d’autoregulació tot desenvolupant una mirada amorosa vers les potencialitats de l’alumne per fer-les créixer i brillar.

– EN RELACIÓ AL PERSONAL NO DOCENT

Incloem a totes els professionals que treballen a la comunitat: jardiners, conserges, personal de cuina, servei de neteja… tot agraint la tasca que porten a terme i fent-los partícips de la vida quotidiana del centre.

icon-red33COM HO FEM. INGREDIENTS EDUCATIUS

Oferim contextos d’aprenentatge que permetin descobrir i potenciar els talents dels alumnes. Partint de la idea que no tots els alumnes aprenen de la mateixa manera, contemplem diferents metodologies. Des de la mirada de les intel·ligències múltiples potenciem ambients d’aprenentatge, projectes de treball, aprenentatge cooperatiu,  i metodologia AICLE en llengua anglesa entre d’altres. Els llibres i la tecnologia ens ajuden a nodrir, registrar i organitzar els nostres aprenentatges.

El referent de grup classe ens acompanya en determinades àrees i sovint treballem barrejant els grups del mateix nivell, fent grups reduïts de 12 o 15 alumnes amb un adult. Això ens permet fer un treball mes acurat de les deferents llengües del centre.

L’equip de mestres formem part de diferents grups de recerca de la comarca com ara equips de les escoles inquietes del Garraf, Escola Nova 21 i moviment de les escoles sistèmiques. També combinem aquesta tasca de constant reflexió pedagògica amb formació en el centre dels membres del claustre.

Feu click a l’enllaç per accedir al següent apartat del nostre Projecte Educatiu: